Katie Englert's visual website

February 2015

February 2015

Feb 28

feb 28

mammoth mural

Feb 27

feb 27

bike path

Feb 26

feb 26

PDX bathroom #81

Feb 25

feb 25

rest in peace LV

Feb 24

feb 24

creating

Feb 23

feb 23

not so new 11

Feb 22

feb 22

scrabble

Feb 21

feb 22

Hamilton Mountain

Feb 20

feb 22

Cali & Oscar

Feb 19

feb 19

post office 97010

Feb 18

feb 18

SE 53rd & Washington

Feb 17

feb 17

en route 5

Feb 16

feb 16

not so new 10

Feb 15

feb 15

rest in peace LIV

Feb 14

feb 14

Karen & Bec

Feb 13

feb 13

rose petals

Feb 12

feb 12

boarded up

Feb 11

feb 11

bumper stickers 17

Feb 10

feb 10

where I live LV

Feb 9

feb 9

post office 98616

Feb 8

feb 8

Lewis River, WA

Feb 7

feb 7

upside down trashcans

Feb 6

feb 6

magnets XXVIII

Feb 5

feb 5

it’s a thing 2

Feb 4

feb 4

where I live LIV

Feb 3

feb 3

SE Ladd’s Circle & Harrison

Feb 2

feb 2

wired

Feb 1

feb 1

second to last play


Copyright © All images on http://katieenglert.com belong to Katie Englert 2022 All Rights Reserved.