Katie Englert's visual website

July 2018

July 31

jul 31

tacos el Jefe

July 30

jul 30

back country road

July 29

jul 29

horseshoe bend camp

July 28

jul 28

Silvia & Jason

July 27

jul 27

on the river

July 26

jul 26

Jacob’s lake

July 25

jul 25

Navajo art

July 24

jul 24

backyard bliss 11

July 23

jul 23

scenes from Cedar 15

July 22

jul 22

the chicken coop XXXV

July 21

jul 21

rest in peace XCII

July 20

jul 20

Shurtz trail

July 19

jul 19

scenes from Cedar 14

July 18

jul 18

bee’s food

July 17

jul 17

SUMA art

July 16

jul 16

bumper stickers 51

July 15

jul 15

the chicken coop XXXIV

July 14

jul 14

collector’s item XLI

July 13

jul 13

dino vs gnomes

July 12

jul 12

rest in peace XCI

July 11

jul 11

where I live XCIII

July 10

jul 10

new plant

July 9

jul 9

crop 3

July 8

jul 8

the chicken coop XXXIII

July 7

jul 7

en route 37

July 6

jul 6

rubbish

July 5

jul 5

cherry pickin’ 2

July 4

jul 4

en route 36

July 3

jul 3

old friends

July 2

jul 2

maps 11

July 1

jul 1

Karen K

Leave a Reply

Copyright © All images on http://katieenglert.com belong to Katie Englert 2022 All Rights Reserved.